پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

برنامه بالینی گروه پرستاری؛ نیم سال دوم 98-97 

پرستاری ترم 2 - نیم سال دوم 98-97
پرستاری ترم 3 - نیم سال دوم 98-97
پرستاری ترم 4 - نیم سال دوم 98-97
پرستاری ترم 6 - نیم سال دوم 98-97
پرستاری ترم 8 - نیم سال دوم 98-97 ؛ بخش اورژانس
پرستاری ترم 8 - نیم سال دوم 98-97 ؛ بخش های مراقبت ویژه
پرستاری ترم 8 - نیم سال دوم 98-97 ؛ بخش اطفال
پرستاری ترم 8 - نیم سال دوم 98-97 ؛ بخش جراحی زنان، نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان (NICU)
پرستاری ترم 8 - نیم سال دوم 98-97 ؛ بخش جراحی
پرستاری ترم 8 - نیم سال دوم 98-97 ؛ بخش نورولوژی

 

برنامه بالینی گروه اتاق عمل؛ نیم سال دوم 98-97

اتاق عمل ترم 2 - نیم سال دوم 98-97
اتاق عمل ترم 4 - نیم سال دوم 98-97
اتاق عمل ترم 6 - نیم سال دوم 98-97
اتاق عمل ترم 6 - نیم سال دوم ؛ واحد مدیریت

 

برنامه بالینی گروه فوریت های پزشکی؛ نیم سال دوم 98-97

فوریت های پزشکی ترم 3 - نیم سال دوم 98-97

 

برنامه بالینی گروه پرستاری؛ نیم سال اول 99-98
پرستاری ترم2
پرستاری ترم3
پرستاری ترم4
پرستاری ترم5
پرستاری ترم7
 
برنامه بالینی گروه اتاق عمل؛ نیم سال اول 99-98
اتاق عمل ترم 3
اتاق عمل ترم5
اتاق عمل ترم7
 
برنامه بالینی گروه فوریت های پزشکی؛ نیم سال اول 99-98
فوریت پزشکی ترم2
فوریت پزشکی ترم4

 

برنامه بالینی گروه پرستاری؛ نیم سال دوم 401-400

پرستاری ترم 3

پرستاری ترم 4

پرستاری ترم 5

پرستاری ترم 6

پرستاری ترم 7

پرستاری ترم 8

برنامه بالینی گروه اتاق عمل؛ نیم سال دوم 401-400

اتاق عمل ترم 2

اتاق عمل ترم 4

اتاق عمل ترم 6

برنامه بالینی گروه فوریت های پزشکی؛ نیم سال دوم 401-400

فوریت پزشکی ترم 2

فوریت پزشکی ترم 4

برنامه بالینی گروه تغذیه؛ نیم سال دوم 401-400

تغذیه ترم 7

تغذیه ترم 8

برنامه بالینی گروه رادیولوژی؛ نیم سال دوم 401-400

رادیولوژی ترم 4