پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

اعضای تیم مدیریت آموزشی

 

اعضای تیم مدیریت آموزش بیمارستان به شرح ذیل می باشند:

1- ریاست بیمارستان

2- معاونت آموزشی

3- مدیریت داخلی بیمارستان

4- مدیران گروه های آموزشی بالینی

5- روسای بخش های بالینی (یا نمایندگان آنان)

6- مدیر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان

7- سوپروایزر آموزشی بیمارستان