پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

شرح وظایف تیم مدیریت آموزشی

 

 1. تهیه سند استراتژیک اهداف آموزشی بیمارستان با مشارکت تیم مدیرت آموزشی و هماهنگ با سیاست های اصلی بیمارستان و دانشکده علوم پزشکی شوشتر
 2. تعیین نیازسنجی آموزشی گروه های بالینی با ذکر عنوان، سخنران و تاریخ برگزاری آن به صورت سالیانه با درنظر گرفتن امتیاز بازآموزش
 3. شناسایی، تصویب، بازنگری و ابلاغ فرایندهای آموزشی بیمارستان
 4. مشخص نمودن شاخص های برنامه ای، مسئول پایش و اندازه گیری و میزان پیشرفت برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت
 5. پردازش نتایج شاخص های فرآیندی، عملکردی و برنامه ای
 6. تدوین برنامه بهبود کیفیت و اقدام اصلاحی با مشارکت صاحبان فرایند بر اساس نتایج و تحلیل شاخص های عملکردی
 7. برنامه ریزی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی در بیمارستان
 8. ارزیابی مستمر نتایج تصمیمات کمیته های بیمارستانی از نظر دستیابی به اهداف و اثر بخش بودن آن ها
 9. بازدید مکرر از اجرای فرایندهای آموزشی
 10. نظارت بر هیئت علمی در امر آموزش و عملکرد فراگیران
 11. رسیدگی به تخلفات صحت عملکرد اعضای آموزشی
 12. تنظیم و اداره کمیته های آموزشی، شرکت در جلسات، تهیه گزارشات لازم و برقراری ارتباطات بین بخشی
 13. مشارکت فعال در امر ارزشیابی آموزشی بیمارستان
 14. مشارکت فعال در امر ارزشیابی آموزشی بیمارستان
 15. همکاری با معاونت آموزشی در جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های علمی وتخصصی
 16. تلاش جهت رفع موانع و مشکلات آموزشی – رفاهی دانشجویان
 17. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی (ژورنال کلاب، کنفرانس و ...) و ارائه گزارش های لازم به معاون آموزشی بیمارستان
 18. اطلاع رسانی برنامه های آموزشی درمانی بخش به نحو مناسب
 19. برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان دربدو ورود جهت آشنایی با نحوه آموزش ومقررات بخش
 20. ارسال عملکرد آموزشی به معاونت آموزشی حداقل هر شش ماه ماه یکبار