پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

تاریخ جلسات تیم مدیریت آموزش بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) سال 1400

 

تاریخ جلسات تیم مدیریت آموزش

22 خرداد 1401

22 شهریور 1401

22 آذر 1401

22 اسفند 1401

 

معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر