پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

اسامی مسئولین برنامه ریزی آموزش بخش های بالینی

سرکار خانم مریم پاپی (گروه پرستاری)
سرکار خانم مرضیه نجفوندزاده (گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی)

 

 

شرح و وظایف مسئولین برنامه ریزی آموزش بخش های بالینی

1. تعامل و مشورت با معاونت آموزشي دانشكده در امور باليني.

2. هماهنگي با مسئول و كارشناسان امور باليني ساير دانشكده ها در خصوص برنامه ريزي بخش هاي باليني در مراكز آموزشي درماني.

3. هماهنگي با مديران گروه های آموزشی جهت تعيين تعداد بيمارستان ها و نحوه گردش دانشجويان و نوع كارآموزي یا کارورزی بر اساس سرفصل دروس.

4. اعلام و اجراي آئين نامه ها، بخش نامه ها و دستور العمل هاي تنظيمي به كليه مربيان و دانشجويان.

5. پيگيري مكاتبات با مراكز آموزشي درماني و ارسال گروه بندي آموزشي بر طبق جدول تنظيم شده.

6. بازديد مستمر از مراكز كارآموزي و ارائه پيشنهاد و راهكار مناسب به مديران گروه ها و معاون آموزشي دانشكده.

7. تنظيم و كنترل ابلاغ، و صدور گواهي تدريس مربيان باليني.

8. پيگيري امور رفاهي مربيان و دانشجويان و ارائه پيشنهادات در كليه مراكز آموزشي و درماني.

9. جمع آوري نمرات اعلام شده توسط مربيان بالینی در پايان هر دوره و تحويل نمرات به معاونت آموزشی بیمارستان جهت تایید و هرگونه تجدید نظر بر اساس شرایط انضباطی دانشجو.

10. هماهنگي و همكاري با مربيان در كليه امور باليني.

11. برگزاري جلسه هماهنگي در خصوص برنامه ريزي آموزش باليني دانشكده با ساير گروه های آموزشی دانشکده قبل از شروع نيمسال تحصيلي جديد.

12. ارائه آموزش به دانشجویان و مربیان بالینی در خصوص نحوه استفاده از لاگ بوک الکترونیکی و نظارت بر اجرای صحیح آن.

13. همكاري با مديران گروه هاي آموزشي دانشكده جهت تأمين كادر آموزش باليني مورد نياز.

14. برگزاري جلسات منظم توجيهي در آغاز ترم با مربيان باليني و بحث و تبادل نظر جهت ارتقاء كمي و كيفي دوره های كارآموزي و کارورزی با حضور مديران گروه هاي آموزشي.

15. پيگيري ارسال غيبت هاي دانشجويان توسط مربيان به معاونت آموزشی بیمارستان و دانشكده و اتخاذ تصميم مقتضي

16. نظارت بر تهيه اتيكت شناسايي براي دانشجويان و مربيان.

17. هماهنگي، تعامل و تشكيل جلسات دوره اي با معاونت های آموزشی بیمارستان، مسئولين بخش ها، سوپروايزرهاي آموزشي، مديران گروه هاي آموزشي و اعضاي كميته باليني دانشكده به منظور رفع مشكلات و پيشبرد اهداف آموزشي.

18. نظارت، ارزيابي و پيگيري تجهيزات آزمايشگاه هاي پراتيك، فوريت هاي پزشكي و آزمايشگاه هاي تشخيصي رشته علوم تغذیه در دانشكده براساس نياز گروه ها و استاندارد سازي.