پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

 

رسالت واحد توسعه آموزش بالینی

واحد توسعه آموزش بالینی (EDO) بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هماهنگی با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده (EDC) همزمان با شروع فعالیت معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان به طور عمده به امر ارتقای کیفیت آموزش در حیطه های برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی، اخلاق حرفه ای، آموزش مجازی تشکیل و با کمک کمیته های فعال زیرمجموعه بر اساس شرح وظایف معین در جهت ارتقاء آموزش بالینی فعالیت خواهد کرد.

 

اهداف واحد توسعه آموزش بالینی

 1. بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی.
 2. تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی.
 3. فرایند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن.
 4. هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش در حوزه آموزش.
 5. جلب  مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقه مند.
 6. هدایت  وارتقاء کیفی آزمون های تئوری و عملی.
 7. تقویت برنام ههای آموزش مداورم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه.

 

اعضای واحد توسعه آموزش بالینی

 1. معاونت آموزشی بیمارستان (به عنوان مسئول واحد توسعه آموزش بالینی)
 2. مدیران گروه های آموزشی
 3. روسای بخش های بالینی (یا نمایندگان آنان)
 4. کارشناس آموزش بیمارستان (به عنوان کارشناس واحد توسعه آموزش بالینی)
 5. تعدادی از دانشجویان فعال جهت کمیته دانشجویی

 

شرح وظایف تیم مدیریت آموزشی

 1. برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان
 2. مشارکت با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده (EDC) دانشگاه در استاندارد سازی برنامه های آموزشی
 3. پایش مستمر عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش
 4. نیاز سنجی آموزشی اعضای هیئت علمی و تهیه منابع آموزشی مورد نیاز اعضای هیئت علمی
 5. مشارکت در توسعه روش های نوین آموزش، توسعه آموزش مجازی و آشنایی با لاگ بوک (Log Boo) الکترونیک
 6. نیاز سنجی آموزشی اعضای هیئت علمی و تهیه منابع آموزشی مورد نیاز اعضای هیئت علمی
 7. برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی
 8. مشارکت با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده (EDC) در اجرای نیاز سنجی و برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی
 9. برنامه ریزی در جهت آشنایی اعضاء هیئت علمی با روش های نوین آموزشی و آموزش مجازی
 10. مشارکت در هدایت، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی
 11. مشارکت در هدایت، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیئت علمی
 12. مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان
 13. ترغیب اعضای هیئت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش
 14. ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 15. برنامه ‌ریزی در جهت بکارگیری روش ها و فناوری های نوین آموزش مجازی
 16. هدایت و نظارت بر برنامه ها ی توسعه ای آموزش های مجازی نوین
 17. مشارکت در برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه آموزش های مجازی
 18. تلاش در جهت ارتقاء و کاربردی کردن آموزش های مجازی
 19. استفاده از دانش و تجربیات اساتید مجرب سایر مراکز دانشگاهی کشور با استفاده از ارتباطات مجازی