پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

اسامی مدیران گروه های آموزشی دانشکده علوم پزشکی شوشتر 

 

جناب آقای دکتر برات براتی ؛ مدیر گروه رشته پرتوشناسی
جناب آقای محمدباقر عبدالهی؛ مدیر گروه رشته بهداشت حرفه ای 
سرکار خانم دکتر الهام پیرعباسی ؛ مدیر گروه رشته علوم تغذیه 
سرکار خانم دکتر سیما هاشمی ؛ مدیر گروه رشته پرستاری
سرکار خانم معصومه سیاحی ؛ مدیر گروه رشته مامایی
سرکار خانم مرضیه نجفوندزاده ؛ مدیر گروه رشته اتاق عمل و فوریت های پزشکی 
جناب آقای احمد مرادی؛ مدیر گروه رشته بهداشت عمومی