پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

مسئول واحد
سرکار خانم آزاده زمانی

 • کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی


واحد بهبود کیفیت
واحد بهبود کیفیت بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) از سال 1389 و در راستای اجرای سیاست های بالادستی بمنظور تحقق استانداردهای ابلاغی وزارت متبوع در حوزه مراقبت و درمان آغاز بکار نموده و همواره سعی در ارتقاء کیفیت خدمات، ایمنی بیمار و افرایش آگاهی مراجعین داشته است.


شرح وظایف و مسئولیت ها

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان.
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک).
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان.
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.
 • تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.
 • تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.
 • نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان.
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان.
 • نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی.
 • پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان. 
 • همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی، تشکیلات بیمارستانی و غیره.
 • بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم.
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط.
 • مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف.
 • تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی.
 • نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی.

سنجه های نسل چهارم اعتباربخشی       گواهینامه اعتباربخشی 1397