پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

ریاست بیمارستان 
آقای دکتر حسن حسن زاده نمین

 • متخصص طب اورژانس

 

شرح وظایف و مسئولیت ها

 • نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی، درمانی، آموزشی و اداری بیمارستان. 
 • تعیین و ابلاغ خط مشی های لازم به مدیریت داخلی، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها.
 • نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی.
 • تعیین و تصویب خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی، آموزشی و تحقیقاتی بیمارستان. 
 • نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور بیمارستان مثل امور خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی.
 • ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشکده در مورد امور درمانی، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندی های بیمارستان. 
 • ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی بیمارستان بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران.
 • ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخش های بیمارستان به مقامات ذیربط و پیگیری آنها.
 • مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندی های بیمارستان.
 • سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف در بیمارستان تشکیل می شود. از جمله کمیته های بیمارستانی.
 • فراهم کردن امکان برگزاری آموزش های لازم به کادر فنی بیمارستان بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران. 
 • شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی. 
 • ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشکده.
 • نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی بیمارستان جهت تأمین کسری آنها. 
 • ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه بیمارستان بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه و برنامه ریزی صحیح تر در بخش ها.
 • امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی بیمارستان.
 • نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان بیمارستان.
 • تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان بیمارستان.
 • شرکت در دوره های مدیریتی و معرفی کارکنان بیمارستان به آموزش های لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی.
 • اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشکده در بیمارستان.