پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

تاریخ جلسات تیم مدیریت آموزش بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) سال 1400

 

تاریخ جلسات تیم مدیریت آموزش

29 خرداد 1400

27 شهریور 1400

27 آذر 1400

21 اسفند 1400

 

معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort