پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

بیمارستان آموزشی - درمانی خاتم الانبیاء (ص)

X

مدیریت داخلی بیمارستان 
آقای محمدرضا شادبهر

 • کارشناس هوشبری

 
شرح وظایف و مسئولیت ها

 • مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان.
 • اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخش های مختلف بیمارستان.
 • هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان.
 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی.
 • شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان.
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان.
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد، راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان.
 • نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.
 • تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان.
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان.
 • نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی.
 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستان ها از طرف ستاد مرکزی و معاونت های دانشگاه.
 • مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان.
 • ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش.
 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخش های درمانی و واحدهای مربوطه.
 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاه ها و رفع نواقص دستگاه های بخش های مربوطه.
 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان.
 • پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر.
 • پیگیری جهت تهیه لیست پرداخت های پرسنلی و پرداخت به موقع.
 • پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی.
 • نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی.
 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.
 • سازمان دهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
 • صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه.
 • شرکت در سمینارها، کمیسیون ها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق.
 • مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار بر اساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرح های تهیه شده و جاری در واحدها.
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق.
 • مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل.
 • برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت های مراکز درمانی با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران.